Hartolan Golfklubi ry:n uudet säännöt


Vuosikokouksessa 17.12.2022 esitetään yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttäväksi. Sääntöjä on päivitetty vastaamaan paremmin toimintaamme sekä yhdistyslakia. Isoin muutos koskee vuosikokouksen ajankohtaa, joka siirtyisi uusissa säännöissä alkuvuoteen. Syynä on se, että näin saadaan lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiselle ja tarkastamiselle. Alla ehdotus uusiksi säännöiksi.

HARTOLAN GOLFKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Hartolan Golfklubi ry ja kotipaikka Hartola.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää golfin harrastamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää golfin harjoitus- ja kilpailutoimintaa, koulutusta, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Golfliitto ry:hyn. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen anomuksen perusteella. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen golfista kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Hallitus voi valtuuttaa henkilön tai organisaation hyväksymään jäsenen. Jäseneksi liitytään jäsenhakemuksella ja jäsenyys tulee voimaan, kun vuosittainen jäsenmaksu on maksettu. Yhdistyksessä voi varsinaisten jäsenten lisäksi olla myös kunniajäseniä ja juniorijäseniä. Hallitus voi kutsua erityisen ansiokkaan henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 22-vuotias.

4. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi yksinkertaisella äänten enemmistöpäätöksellä erottaa seurasta jäsenen - joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta - joka ei noudata yhdistyksen tekemiä sääntöjä ja päätöksiä - jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittavan yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Hallitus ja Suomen Golfliitto ry. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, sen mukaan kun tarkemmin määrätään Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla, jos jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

5. JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on jäsenvelvollisuus. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun ja juniorijäsenet juniorimaksun. Vuosikokous vahvistaa liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden. Kunniajäsenille ei ole jäsenmaksua.

6. HALLITUS

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kapteenit ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee myös tarvittavat toimikunnat, joiden jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi, mikäli hallituksen jäsenmäärä alenee alle sääntöjen vaadittavan neljän jäsenen. Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää puhelimen, sähköpostin tai tietoverkon välityksellä. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelin- tai sähköpostikokouksessa tai muuta sellaista viestintää käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 01.11. – 31.10. Tilit sekä tarpeelliset asiakirjat ovat joulukuun 20 päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle helmikuun 10 päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös sähköpostitse tai muun dokumentoitavan tietoliikenneyhteyden avulla. Tällöin kokouskutsussa mainitaan kokousmenettely. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan Hartola Golfin nettisivuilla ja jäsenistölle lähetettävällä tekstiviestillä tai sähköpostilla aikaisintaan kolmekymmentä (30) ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 8. päätetään hallituksen lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi (1) henkilökohtainen ääni. Kunniajäsenillä ja yli 15-vuotiailla juniorijäsenillä on samat oikeudet. Jäsenmaksunsa laiminlyönneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen erikseen määräämät henkilöt kukin yksin.

10.SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntömuutos astuu voimaan sen jälkeen, kun yhdistysrekisteri on sen rekisteröinyt. Yhdistyksen purkautuessa varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilun edistämiseen.

11.YHDISTYSLAKI

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.